ورود اعضا

Persian(Iran)English (United Kingdom)

مواد اولیه
 

تولیدواحد تصفیه پساب

واحد تصفیه پساب شامل تصفیه پساب اولیه و ثانویه با قابلیت برگشت مجدد آب به سیستم می باشد.