تغییر مدیریت عامل

جدید

از یکم بهمن ماه یکزارو سیصدو نود و هشت طی حکمی آقای علیرضا اخوان مقدم به سمت مدیریت عامل شرکت منصوب شد .

فهرست