پرسشنامه درخواست کار

لطفا به دقت فیلد های درخواستی را پر کنید و سپس گزینه ارسال را بزنید:

  • YYYY slash MM slash DD
  • سـوابق تحصیلـی

  • سـوابق کــاری

  • اطلـاعـات معــرف

  • دوره هـای آمـوزشی گذرانـده شـده

  • نام سه نفر از دوستان يا نزديکان که شما را کاملاً می شناسند، مورد اعتمادند و از بستگان شما نیستند را بنویسید

  • بـه سوالـات زیـر پاسخ دهیـد

  • این فیلد برای هدف اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .
فهرست