نوشته نامرتب مسطح

تغییر مدیریت عامل

جدید
از یکم بهمن ماه یکزارو سیصدو نود و هشت طی حکمی آقای علیرضا اخوان مقدم به سمت مدیریت عامل شرکت…
فهرست