نوشته با تصویر کوچک

Small caption goes here

تغییر مدیریت عامل

جدید
از یکم بهمن ماه یکزارو سیصدو نود و هشت طی حکمی آقای علیرضا اخوان مقدم به سمت مدیریت عامل شرکت منصوب شد .

فروش ماشین آلات مازاد

با توجه به اینکه ماشین آلات شرکت در حال بروز رسانی می باشد این مجموعه قصد فروش ماشین آلات مازاد قبلی خود را دارد لذا برای اطلاع از مشخصات دقیق…
فهرست